Передвиборча програма Сеніна В.В.

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА
 КАНДИДАТА НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА
 МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ САДІВНИЦТВА 
ІМЕНІ М.Ф. СИДОРЕНКА ІНСТИТУТУ САДІВНИЦТВА НААН,
КАНДИДАТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК,
СЕНІНА ВОЛОДИМИРА ВІКТОРОВИЧА
     Стратегічним курсом у моїй роботі буде поглиблення і закріплення позитивних результатів діяльності станції, втілення в життя раніше запланованих заходів із стабілізації та розвитку наукової та матеріальної бази нашої установи у складний час реформування та економічних змін у науковій сфері. 
     Стратегічна мета: збереження та розширення станцією статусу провідної наукової, методичної та дорадчої наукової установи у садівничій галузі південного регіону  України.
     Прогнозованість результатів, прозорість рішень, відповідальність за доручену справу – ось що має визначати стиль нашої спільної роботи.
     Перед нами стоїть завдання – не лише вижити у сучасних складних умовах, а й розвиватися, зберігаючи і примножуючи традиції, сформовані за увесь час існування нашого славетного закладу.
     Для цього необхідні відповідні кадри, гідне фінансування, ефективна організація наукового та науково-виробничого процесу, зміцнення  матеріально-технічної бази.
     У моїй програмі викладено основні положення, що охоплюють ключові напрями розвитку нашої станції.


     1. ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ СТАНЦІЄЮ ТА  КАДРОВА ПОЛІТИКА

     Збереження самостійності станції, її традицій, розвиток та вдосконалення напрацювань попередніх керівників та співробітників закладу. Функціонування станції як окремої юридичної особи.
     Організація наукового процесу на принципах демократизму, гуманізму, науковості, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій.
     Прозорість діяльності адміністрації та турбота про колектив станції.
     Участь співробітників станції в управлінні через загальні збори трудового колективу і профспілкову організацію. Щорічно на засіданні науково-технічної ради станції заслуховувати звіти директора про фінансово-господарську діяльність.
     Участь колективу в обговоренні важливих питань та проблем розвитку станції. 
     Сприяння роботі профспілкової організації для захисту прав та забезпечення належних умов роботи працівників станції.
     Гарантія трудових прав і свобод працівників, поліпшення умов праці, захисту їх прав та інтересів.
     Сприяння збереженню в колективі здорової атмосфери, доброзичливості, взаємопідтримки та коректності у взаємовідносинах, доброї психологічної обстановки, бажання сумлінно працювати, дотримання норм професійної наукової етики.
     Своєчасна виплата заробітної плати, відпускних та за необхідності матеріальної допомоги на лікування.
     Матеріальне та моральне заохочення наукових співробітників за досягнення успіхів у роботі.
     Сприяння забезпеченню якісного складу наукового колективу, навчанню працівників у аспірантурі, докторантурі, забезпечення своєчасного і якісного підвищення кваліфікації, залучення до участі у наукових конференціях, нарадах, семінарах, виставках з метою підвищення професійного рівня.
     Заохочення професійного зростання працівників, створення резерву кадрів на всіх щаблях адміністрації, вчасне отримання вчених звань і посад тощо. Збереження атмосфери шанобливого ставлення до кадрів. 
     Вважаю, що збереження наукового колективу - один з основних пріоритетів в роботі директора.

     2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ

     Сприяння проведенню і своєчасному виконанню на належному науково-методичному рівні запланованого тематичного плану НДР за прикладними та  фундаментальними тематиками.
Визначення напрямів та можливостей розширення державної підтримки станції.
     Визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень, розвиток яких забезпечується підвищеним державним фінансуванням. 
     Зосередження науково-дослідницької роботи на удосконаленні сортименту та технологій вирощування кісточкових культур як провідних культур регіону, що відповідає напрямам галузевої програми розвитку садівництва до 2025 року, для більш раціонального зосередження матеріально-технічної підтримки цих розробок.
     Підвищення частки наукових робіт, що мають інноваційне спрямування у загальній кількості наукових та науково-технічних робіт станції. Високоефективне впровадження новітніх технологій, розроблених вченими станції.
     Сприяння збереженню та поповненню унікальної колекції генофонду плодових культур станції. 
     Розширення можливості участі станції в розробках нормативних документів, у тому числі державних та міждержавних стандартів, з питань садівництва та суміжних галузей.
     Розширення співпраці (спільні програми та проекти) з іноземними науковими установами.
     Забезпечення інформаційного обміну інноваційними розробками щодо селекції та сортовивчення плодових культур, агротехніки, зрошення, удобрення та захисту плодових насаджень з науковими установами країни та закордонними закладами.
     Сприяння створенню міжвідомчих науково-освітніх структур (підрозділів) спільно з вищими навчальними закладами для підготовки фахівців на науковій базі станції та створення науково-виробничих об’єднань за галузевим принципом.
     Запровадження системи економічного стимулювання наукових співробітників за публікації у виданнях, що входять до міжнародних реферованих наукометричних баз даних, навчання і захист дисертацій, тощо.
     Підвищення ролі станції не лише як наукової установи, а як дорадчого органу, який має координувати роботу, що спрямована на якісні зміни рівня знань сільськогосподарських товаровиробників південного регіону, поглиблення інтеграції науки з практикою, розвиток зв’язків з підприємствами садівничої галузі.  Повернення практики проведення курсів підвищення кваліфікації та школи садівників.
     Сприяння введенню системи електронного документообігу в науковій сфері, інтегрувати її з існуючими системами баз даних станції.

     ЕКОНОМІЧНО - ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

     Збереження, за можливості – збільшення, обсягів державного фінансування для усіх існуючих у станції напрямків наукової роботи.
     Зміна ролі станції через обмеження бюджетного фінансування та орієнтування на ринок науково-практичних послуг.
     Диверсифікація позабюджетних доходів станції (розширення джерел надходження позабюджетних коштів) за рахунок посилення комерціалізації результатів наукових досліджень, використання дозволених для наукових установ видів економічної діяльності (активізації виконання госпдоговірної та ліцензійної тематики досліджень, виробничої та інших видів діяльності, які не суперечать Законодавству України та Статутним документам, пошук та залучення різного роду грантів для забезпечення розвитку наукового закладу, участь у державних та регіональних програмах тощо).
     Оптимізація розподілу бюджетних фондів станції з урахуванням всіх без винятку потреб перспективного розвитку: заробітна плата і премії, комунальні платежі, ремонтні та господарські роботи, розвиток матеріальної бази, забезпечення наукової та видавничої діяльності та ін.
     Створення заохочувального фонду в рамках бюджетного фонду для забезпечення видавничої, наукової (творчої) діяльності, захисту дисертаційних робіт, оформлення патентів, винаходів тощо.
     Зупинення негативних тенденцій щодо скорочення штату наукових  працівників станції за рахунок надходження позабюджетних коштів.
     Інтенсивне розширення взаємовигідної співпраці з підприємствами і організаціями різних форм власності, професійними асоціаціями і громадськими
організаціями, державними і місцевими органами влади.
     Обов’язкова звітність дирекції про використання коштів, забезпечення прозорості фінансової діяльності та збалансованості бюджету станції.

     МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

     Забезпечення дотримання бюджетної та кошторисної фінансової діяльності, своєчасності та достовірності ведення фінансового обліку, складання фінансової звітності, постійний контроль за станом розрахункової діяльності.
     Здійснення суворого контролю за дотриманням постанов Кабінету Міністрів України та наказів НААН щодо підвищення платні працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів.
     Забезпечення цільового та раціонального використання коштів загального та спеціального фондів бюджету станції.
     Збереження та розширення матеріально-технічної бази станції за рахунок придбання сучасних приладів і обладнання для ефективного проведення НТП.
     Реалізація програм енергозбереження (заміна ламп розжарювання на енергоощадні, старих віконних блоків на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, утеплення стін приміщень) та створення спеціального фонду капітальних видатків енергоефективності станції.
     Забезпечення ефективного використання матеріально-технічної бази під час наукового процесу в осінньо-зимовий період, у тому числі за рахунок впровадження дистанційного режиму роботи для певної категорії співробітників та суворого контролю та звітністю за його дотриманням. 
     Забезпечення  стабільного режиму опалення, проведення часткової реконструкції та модернізації системи опалення центрального корпусу станції, у тому числі за рахунок альтернативних видів палива. Використання для опалення місцевих сировинних ресурсів станції (обрізана деревина плодових дерев).  

З повагою, Сенін Володимир Вікторович

Оголошення

Конкурс на зайняття посади директора Мелітопольської дослідної станції садівництва імені М.Ф.Сидоренка Інституту садівництва НААН

Read more...